REGULAMIN SKLEPU

§ 1. Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2) Konsument- konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;

3) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;

4) Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument;

5) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego pastelek.pl Sprzedawca: F.H.U. Kograko Grażyna i Krzysztof Kozak Sp.J. pastelek@pastelek.pl, NIP 872-000-37-52 REGON 850006250 Adres siedziby Sprzedającego: Sandomierska 6, 39-200 Dębica

6) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod pastelek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7) Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.

8) Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) ;

10) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) ;

11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2.Postanowienia ogólne:

1) Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2) Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe przy spełnianieniu przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.: a. Firefox b. Chrome c. Microsoft Edge

4) Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

5) Pastelek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego, c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Pastelek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Pastelek

6) Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Pastelek

§ 3. Zamówienia

1) Zamówienie w Sklepie Internetowym składa się za pośrednictwem Konta lub wybrając opcję zakupu bez rejestracji. Konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.

2) Zamówienie można złożyć poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienie towaru jest dokonywane poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

3) Po uzupełnieniu niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia. Zamówienie będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.

4) W celu złożenia Zamówienia obowiązkowe jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".

5) Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

6) Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.

7) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

8) Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 4. Płatność i dostawa

1) Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

2) Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3) Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

4) Sklep Internetowy pozwala na dokonanie płatności w formie przedpłaty, za pobraniem (z płatnością na konto po dostawie) .

5) Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient wybiera sposób dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w siedzibie Spółki. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w siedzibie Spółki po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3) Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4) W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

6) W przypadku, gdy Klient nie odbierze towaru, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.

7) W sytuacji wskazanej w punkcie poprzednim, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.

§ 5. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

1) Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.

2) Odstąpienie od umowy przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.

3) W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

4) Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://www.pastelek.pl/pl/returns-open.html.

5) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6) Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, przez co rozumie się m. in. doręczenie przesyłki na adres wskazany przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego w Sklepie Interenetowym, w zakładce Zwroty. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 6. Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: F.H.U. Kograko Grażyna i Krzysztof Kozak Sp.J., Sandomierska 6, 39-200 Dębica, lub elektronicznie na adres: reklamacje@pastelek.pl.

2) Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

§ 7. Własność intelektualna

1) Konsument oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

2) Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

§ 8. Postanowienia końcowe

1) Regulamin wchodzi w życie w dniem 01.12.2022 roku.

2) W przypadku powstania sporu dotyczącego Umowy Sprzedaży, Klient oraz Usługodawca zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

4) Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Search engine powered by ElasticSuite