POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Klauzula informacyjna
 1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
 2. Niniejsza klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.
 3. Dębica, 2018-05-25
 4. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma:
  • Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. ,
  • Sandomierska 6,
  • NIP: 8720003752
  • tel: 14 670 43 81
  • e-mail: biuro@kograko.com.pl
 5. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio w naszej siedzibie.
Państwa dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym i obejmują:
 1. imię i nazwisko
 2. nazwę firmy
 3. dane teleadresowe i email
 4. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej
Cele przetwarzania Państwa danych:
 1. ­obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji
 2. ­niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 3. ­realizacji obowiązków Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 4. ­ochrony praw Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
 5. ­weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. płatności
 6. ­uzasadnionego interesu Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 7. ­prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. oraz działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości
 8. ­przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód
 9. ­Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:
  1. podmiotom, z którymi Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. przewidzianych prawem, ochrony praw Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, organom nadzorującym
  2. organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem
 10. ­Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. zobowiązuje się stosować środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, które będą przechowywane przez Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j..
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
 1. ­upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy naszej firmy
 2. ­podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną naszej firmy
 3. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa
 4. ­wymienione powyżej w punkcie 4 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.
Search engine powered by ElasticSuite